Ogólne warunki

§ 1 Przepisy główne i ich zakres

(1) Poniżej umieszczone Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich zamówień, dostaw oraz usług realizowanych przez puzzle & play wobec konsumenta i przedsiębiorcy (nazywanych dalej klientem). Do czasu świadczeń obowiązuje aktualna wersja OWH.

(2) Odbiegające przepisom postanowienia klientów są odrzucone. Zmienione warunki puzzleYOU.pl może uznać, jeśli zostaną wyraźnie i w pisemnej formie uzgodnione. Wszelkie odsępstwa wymagają pisemnego potwierdzenia. Odbiegające panującym Ogólnym Warunkom Handlowym uregulowania zostaną wyraźnie odrzucone.

(3) W transakcjach handlowych obowiązują Ogólne Warunki Handlowe także dla wszystkich przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli nie zostały na nowo wyraźnie uzgodnione. Jeśli przedsiębiorca stosuje Ogólne Warunki sprzeczne bądź uzupełniające, ważność ich zostaje niniejszym zniesiona; mogą one stać się częścią umowy, tylko wówczas, gdy z naszej strony zostanie na nie udzielona wyraźna zgoda. Ustne, telefoniczne oraz drogą elektroniczną złożone zlecenia są przyjmowane według u nas obowiązujących warunków.

(4) Wykonawca puzzle & play ma prawo do przesłania faktury pocztą listową lub pocztą elektroniczną.

(5) Zaleca się przechowanie wszystkich danych transakcji, także OWH dotyczących zamówienia poprzez wydrukowanie lub gromadzenie.

§ 2 Zawarcie i potwierdzenie zamówienia

(1) puzzle & play oferuje swoim klientom na stronie internetowej w oparciu na własnych danych zdjęcia możliwość wykonania puzzli, ich przesłania oraz nabycia akcesoriów.

(2) Prezentacja produktów i usług w broszurach, reklamach i w sklepie online nie przedstawia prawnie wiążącej oferty. Przez kliknięcie na „Kup teraz”, składasz zobowiązujące zamówienie na produkty zawarte w koszyku. Potwierdzenie otrzymania Twojego zamówienia łącznie z przyjęciem zamówienia nastąpi bezpośrednio po wysłaniu automatycznej wiadomości na podany przez Ciebie adres e-mailowy. Z tym e-mailem została potwierdzona umowa sprzedaży.

(3) puzzle & play zastrzega sobie odrzucenie zleceń, których realizacja naruszy prawo osób trzecich, przepisy ustawowe oraz warunki zamówienia odbiegają warunkom podanym przez puzzleYOU.pl. W tych przypadkach puzzle & play poinformuje klienta o odrzuceniu zamówienia przez wysłanie e-maila.

(4) Zamówienia i adresy dostawy poza Rzeczpospolitą Polską nie będą akceptowane

(5) Umowa jest zawierana w języku polskim.

§ 3 Prawo do odstąpienia od umowy, warunki odstąpienia od umowy, skutki odstąpienia od umowy, wyłączenia prawa odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

Uwaga

Zwracamy uwagę, że przy towarów, które zostały przygotowane według specyfikacji klienta lub zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami, nie istnieje prawo do odwołania zamówienia w ciągu dziesięciu dni. Prawo do odwołania obowiązuje w przypadku zamówienia gotowego produktu jako ramki do puzzli lub dodatki do puzzli.

Prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko dla konsumentów**

Warunki odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 10 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 10 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Niemcy, Fax: 0049 9602 94419-10, E-Mail: service@puzzleyou.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Można pobrać  formularz odstąpienia (PDF) tutaj.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą i zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Adresat:
puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Niemcy

Koniec informacji na temat warunków odstąpienia od umowy

Wyłączenia prawa odstąpienia od umowy

prawo do odstąpienia nie dotyczy umów na dostawy towarów, które zostały wyprodukowano według specyfikacji klienta, lub które zostały jednoznacznie dopasowane do jego osobistych potrzeb.

Koniec informacji na temat prawo do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia, można takze używać poniższy formularz i przesłać mailowo, faksem lub pocztą.

Adresat:
puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Niemcy

Fax: 0049 9602 94419-10
Email: service@puzzleyou.pl

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/Odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

**Konsument jest osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 4 Obowiązki klienta

(1) Przetwarzanie danych i obrazów klienta odbywa się w ramach technicznie zautomatyzowanego procesu bez ręcznego sprawdzania i korygowania przez puzzle & play.

(2) Za treść przesłanych plików graficznych odpowiada wyłącznie klient. Przy wszystkich przesłanych pracach, danych i obrazów, a także archiwacji danych obrazu są zakładane wymagane prawa Klienta. Klient gwarantuje przede wszystkim,
- że szablony (przede wszystkim pliki obrazów i tekstów), treści, materiały, które są wysłane do puzzle & play nie mają zastrzeżonych praw autorskich lub prawa do użytkowania, znaków towarowych lub w inny sposób mogą naruszyć prawa innych osób.
- Że nie wyśle do puzzle & play nielegalnych wywrotowych, rasistowskich wzorów, materiałów i treści, propagand, symboli niekonstytucyjnych partii politycznych lub ich organizacji zastępczych lub instrukcji zbrodni, pornograficznych dokumentów, treści lub materiałów, które są przedmiotem seksualnego wykorzystywania dzieci lub aktów seksualnych ze zwierzętami; dyskryminujących oświadczeń w odniesieniu do rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
- Że nie naruszy prawa do ochrony młodzieży lub prawa karnego-dotyczy to w szczególności ustawy z §184ff StGB (rozpowszechnianie pornografii), 185 ff kodeksu karnego (zniesławienie, oszczerstwo) oraz medialnej ochrony młodzieży-postanowień traktatu państwa.

(3) W przypadku naruszenia prawa Klient zwalnia puzzle & play od wszelkich roszczeń osób trzecich. Klient będzie popierać puzzle & play w obronie roszczenia. Wynikające koszty (do reprezentacji prawnej, opłaty sądowe, grzywny, itp.) są ponoszone przez Klienta.

(4) puzzle & play nie jest zobowiązane do świadczenia usług, które w wyniku działań podjętych przez puzzle & play naruszą prawo.W tym przypadku puzzle & play jest uprawnione do odmowy wykonania usługi i odstąpienia od umowy. Jeśli przesłane przez klienta treści naruszą prawo puzzle & play wypiera się do wszczęcia postępowania karnego.

§ 5 Prawa autorskie, prawo na licencję

(1) Za treść przekazywanych plików graficznych, wyłączną odpowiedzialność ponosi klient. puzzle & play przyjmuje, że wszystkie przesłane materiały zdjęciowe posiadają prawa autorskie klienta. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony klienta, wykonane przez puzzle & play zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to ponosi sam klient. Jest on w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia puzzle & play od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez puzzle & play w związku z dochodzeniem prawnym.

(2) W celu realizacji zamówienia udziela Klient czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo do używania przez puzzle & play udostępnionych danych obrazu. Obejmuje to przechowywanie, przetwarzanie i kopiowanie danych obrazu. Obejmuje to także ewentualnie prawo do przekazania danych obrazu osobom trzecim w ramach realizacji zamówienia.

§ 6 Tworzenie zapasowych kopii danych, archiwizacja

(1) Po złożeniu zamówienia jest z góry założone, że klient powinien również zabezpieczyć dane ponad czas wykonania prac.

(2) Klient jest zobowiązany nie usuwać ze swojego profilu klienta na stronie puzzleYOU.pl plików graficznych zamówionych obrazów do czasu prawidłowego odbioru usługi. puzzle & play zabezpiecza dane klienta w celu realizacji zamówienia, w przypadku dodatkowego zamówienia lub w razie reklamacji na okres 60 dni roboczych.roszczenie odnośnie zabezpieczenia danych na określony czas nie istnieje.

§ 7 Polityka prywatności

Odnośnie ochrony danych obowiązują informacje ochrony danych ustalonych przez puzzle & play.

§ 8 Ceny

Podane ceny są cenami końcowymi. Zawierają one naliczone ustawowo podatki, w szczególności podatek VAT, nie zawierają kosztów pakowania i przesyłki. Klient zostanie powiadomiony o kosztach pakowania i przesyłki przed odebraniem zamówienia. Koszty przesyłki według naszej oferty zostają na rachunku naliczone osobno. Ważne są tylko ceny produktu i przesyłki podane w momencie składania zamówienia.

Koszty wysyłki:

Fotopuzzle lub gra Pamięć ze zdjęciami: 25 zł / Ramka aluminiowa 39 zł

§ 9 Warunki płatności

(1) Wybór płatności należy do klienta. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty kartą kredytową, w formie przelewu online, w formie przelewu tradycyjny na numer konta w Banku PEKAO SA lub w systemie PayPal. puzzle & play zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru metody płatności między tym co klient ma do wyboru w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych kryteriów. Łącznie z wysłaniem zamówienia zostaje pobrana zapłata z konta karty kredytowej lub konta PayPal. Płatności uważa się za dokonane w dniu, w którym płatność została wpisana na konto puzzle & play.

(2) Jeżeli w ciągu 14 dni po zawarciu umowy na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia nie wpłynęły pieniądze, to puzzle & play ma prawo do anulowania zamówienia i umowy.

(3) Jeżeli Klient po uzyskaniu upomnienia o zaległym terminie płatności albo po upływie 30 dni od wydania faktury nadal zalega z płatnością puzzle & play może upomnieć się o naliczenie odsetek w wysokości 5% obowiązującej stopy bazowej. Zostaną udowodnione szkody powstałe w wyniku opóźnienia płatności przez klienta, może również puzzle & play żądać odszkodowania.

(4) puzzle & play jest uprawnione do wykorzystania zaufanej strony trzeciej przy obsługiwaniu płatności za usługi. Tak więc puzzle & play w przypadku opóźnień płatności może przenieść swoje roszczenia do agencji gromadzenia i w celu odzyskania należności może przekazać dane osobowe niezbędne do przetwarzania zaległych płatności. W przypadku interwencji osób trzecich w zakresie obsługi płatności, a następnie płatności w odniesieniu do puzzle & play liczy się tylko jako zrealizowane, jeśli kwota została pod warunkiem umowy przekazana stronie trzeciej do dyspozycji.

(5) Zamówienia, jak również wszelkie inne usługi zostaną przez puzzle & play zrealizowane, jeśli tylko klient nie zalega z płatnościami z poprzednich zamówień. Płatności będą pobierane najpierw na pokrycie zaległych należności w porządku chronologicznym terminu ich zapadalności.

§ 10 Brak prawa do rekompensacji, prawo retencji

(1) Klient nie jest uprawniony do naliczenia własnych roszczeń w stosunku do płatności przez puzzle & play, chyba, że żądania klienta są bezsporne lub prawnie ustanowione lub uznane przez puzzle & play na piśmie.

(2) Prawo do skompensowania ma klient tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostały określone przez puzzle & play za prawomocne.

§ 11 Warunki dostawy

(1) Czas realizacja zamówienia w puzzle & play składa się z czas produkcji i czas dostawy. Czas produkcji kończy się w dniu wysyłki. Przed złożeniem zamówienia, dla każdego produktu datę wysyłki i czas dostawy jest wyświetlany.

(2) Dostawa odbywa się tylko na terenie Polski. Czas dostawy po przekazaniu przesyłki kurierowi trwa od 2-3 dni roboczych.

(3) Jeśli dostarczenie zamówienia uległo opóźnieniu z przyczyn nie zależących od puzzle & play, a wynikających z (np. kradzieży czy zadłużenia osób trzecich) termin dostawy zostanie przedłużony na wymagany czas. Klient w tym przypadku zostanie poinformowany. W przypadku gdy opóźnienie dostawy trwa dłużej niż cztery tygodnie od zawarcia umowy, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy. Wpłacona cena nabycia zostanie w przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy zwrócona.

(4) Jeżeli towary sę dostarczone z ewidentnymi uszkodzeniami opakowania lub zawartoćci, Klient bez uszczerbku dla odzyskania jego praw gwarancyjnych powinien wraz z kurierem sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i odmówić jej przyjęcia. Klient jest też zobowiązany niezwłocznie powiadomić puzzle & play (e-mailem, faxem lub pocztą ), by puzzle & play mogło bronić swoich praw w stosunku do spedytora.

(5) Po stwierdzeniu wad ukrytych klient jest zobowiązany do powiadomienia puzzle & play, by puzzle & play mogło chronić wszelkie roszczenia gwarancyjne przed trzecim.

Dla przedsiębiorcy: ryzyko nagłego zaginięcia lub przypadkowego uszkodzenia przechodzi na Państwa w momencie, gdy towar zostaje wydany firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym upoważnionym do wysyłki osobom lub instytucjom. Wśród podmiotów gospodarczych obowiązek kontroli i reprymendy jest uregulowany w § 377 HGB. Jeśli nie zostanie dokonane zgłoszenie, towar uznaje się za przyjęty, chyba że chodzi o braki, których nie można stwierdzić podczas sprawdzania.

§ 12 Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony towar pozostaje własnością puzzle & play do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

(2) Będzie Klient zwlekał z płatnością, puzzle & play ma prawo po ostrzeżeniu i upływie rozsądnego czasu karencji do objęcia, zastawy przedmiotów będących własnością dłużnika. Podjęcie tychże kroków nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że na przeszkodzie stoją obowiązujące przepisy szczególnie przepisy regulujące kredyty konsumenckie.

(3) Klient jest uprawniony do dalszej sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej. Klient odstępuje swoje roszczenia z tytułu odsprzedaży na puzzle & play.

(4) Podczas przetwarzania lub edycji towarów dostarczonych przez puzzle & play i będących ich własnością, puzzle & play jest uznawane na podstawie § 950 BGB za producenta i na wszystkich etapach przetwarzania zachowuje prawo własności do produktów. Jeśli do przetwarzania lub edycji towarów są zaangażowane osoby trzecie, wówczas puzzle & play jest ograniczone do współwłasności w wysokości wartości zastrzeżonego towaru. Produkty nabyte w ten sposób, uważane są za własność z zastrzeżeniem.

§ 13 Odpowiedzialność, Gwarancja

(1) puzzle & play odpowiada nieograniczenie (z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody związane z naruszeniem życia i stanu zdrowia oraz uszkodzenia ciała) tylko za szkody, które wynikają ze zamierzonego lub niedbałego zachowania. Dotyczy to również szkody pośredniej w szczególności utraty zysku, utraty możliwości korzystania albo wartości niematerialnych. Odpowiedzialność cywilna firmy puzzle & play jest ograniczona do rekompensaty dającej się przewidzieć, w typowy sposób zaistniałej szkody. Ograniczenie odpowiedzialności wpływa także korzystnie dla zatrudnionych osób i współpracowników którym puzzle & play powierzyło wykonanie zobowiązania.

(2) Wada produktu nie zostaje uznana za obecną, jeśli przyczyną złej jakości były pliki obrazu przesłanego przez klienta.

(3) puzzle & play dokłada starań by utrzymać swoją stronę internetową w pełnej gotowości. puzzle & play nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i błędy poniesione przez klienta z przyczyny czasowej niedostępności strony internetowej lub innych problemów technicznych. puzzle & play nie jest również odpowiedzialne za wszelkie straty lub uszkodzenia plików graficznych spowodowanych podczas przesyłania przez klienta za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. puzzle & play nie ma obowiązku sprawdzania i korygowania przesłanych plików, nie dotyczy to tylko danych trudnych do odczytania. Do transferu danych, przed ich wysłaniem klient powinien użyć najnowszych technologicznie zaawansowanych programów chroniących przed wirusami komputerowymi.

(4) Za braki są uznawane tylko błędy techniczne, które zgodnie z aktualnym stanem techniki były możliwe do uniknięcia, nie jest rozpatrywana kwestia gustu. Drobne zmiany techniczne dostarczonego towaru w porównaniu z towarem zamówionym (szczególnie przycięcie obrazu i kolor na wydruku) są dozwolone i nie mogą być postrzegane jako błąd, jeśli nie naruszają celu umowy. Obrazy, które są przycinane mogą nieznacznie różnić się od podanej wielkości. Mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorach, jeśli monitor klienta nie jest profesjonalnie skalibrowany. Czarno-biały obraz może poprzez druk otrzymać mieszczące się w ramach, znikome przebarwienie. Reklamacje, odszkodowania są w tych przypadkach wykluczone, chyba, że odchylenie wykracza poza konwencjonalne ramy handlowe.

(6) puzzle & play wskazuje wyraźnie, że oferowane produkty drukowane nie są odporne na ścieranie i nie są wodoodporne. Ponadto puzzle & play wskazuje, że produkty drukowane są przeznaczone do użytku wewnętrznego,ze jak obiecują producenci surowców (papieru, tuszu) odporność UV jest ograniczona. Działanie przez dłuższy czas promieni słonecznych może doprowadzić do wybielenia obrazu, nie świadczy to jednak o jakości produktu i nie podlega reklamacji.

(7) Klient może dokonać reklamacji dotyczące uszkodzeń transportowych, jeśli w czasie dwóch tygodni od otrzymania zamówienia stwierdzi oczywiste szkody spowodowane podczas transportu i zgłosi je e-mailem lub pisemnie u puzzle& play.

(8) Wady, które nie są oczywistymi wadami produktu należy złożyć przed upływem 2 lat z dokładnym ich opisem w formie pisemnej lub e-mailem. Jeśli sugerowane braki zostały w określonym czasie zgłoszone i stwierdzone, puzzle & play jest zobowiązane dodatkowego świadczenia usługi. Ponadto, obowiązują w zakresie gwarancji przepisy ustawowe.

(9) W przypadku stwierdzenia braków zamówionego towaru, puzzle & play jest zobowiązane do usunięcia wad lub wymiany towaru. Jeśli kolejne puzzle nie zostaną dostarczone w ciągu 14 dni albo dwie następne próby poprawienia jakości produktu nie powiodą się Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do obniżenia ceny zakupu. W przypdku braku części dostarczonego towaru nie przysługuje prawo do odrzucenia całej dostawy. puzzle & play może odmówić uzupełnienia kolejnych części, jeżeli klient ze względu na niepełność usługi nie uiścił zapłaty.

(10) W przypadku zamówień dokonywanych przez przedsiębiorców, którzy zamawiają towar w trakcie swoich działalności, ważne jest: że wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po odkryciu w terminie jednego roku od dostarczenia towaru. Dla przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo prawodawstwo według HGB.

§ 14 Ostrzeżenie:

(1) Małe części!
Uwaga: Fotopuzzle lub akcesoria do gier (pionki, kostki) nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte.

(2) Klej lub małe części!
Uwaga: Klej do fotopuzzle nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na klej płynne lub małe części, które mogą zostać połknięte. (Zamknięcie.)

§ 15 Zwolnień podatkowych związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

W przypadku wewnątrzwspólnej dostawy towarów Klient zobowiązuje się wobec puzzle & play podać swój numer NIPu oraz wszystkich danych potrzebnych do sprawdzenia czy umożenie podatku jest możliwe. Jeśli Klient zaniedba dostarczenia w określonym czasie niezbędnych danych, dostawa zostaje traktowana jako dostawa opodatkowana. puzzle & play ma prawo na doliczenie przysługującego się podatku oraz żądania jego zapłaty. Jeśli puzzle & play na podstawie błędnych podań Klienta niesłusznie przyjęło dostawę jako nieopodatkowaną, Klient jest zobowiązany zwolnić puzzle & play od poniesienia kary. Wynikające koszty (do reprezentacji prawnej, opłaty sądowe, grzywny, itp.) są ponoszone przez Klienta. puzzle & play zwraca uwagę na to, że umożenie podatku jest nielegalne jeśli produkt nie służy celom firmowym.

§ 16 Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów

godnie z rozporządzeniem UE w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich należy zapoznać się z informacjami pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasza firma obecnie nie bierze udział w oferowanych procedur alternatywnych rozwiązywania sporów. Z tego powodu platforma online dla rozwiązywania sporów nie nadaje się do użytku dla naszych klientów.

§ 17 Klauzula salwatoryjna

(1) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty umowy. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części.

(2) Prawo Republiki Federalnej Niemiec znajduje zastosowanie odnośnie do wszelkich stosunków prawnych między puzzle & Play a nabywcą. Nie znajduje zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ten wybór prawa ma zastosowanie tylko do konsumentów, jeżeli przyznana ochrona nie została wycofana za pośrednictwem obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym konsument ma swoje zwykłe miejsce zamieszkania. Jeśli klient ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest on uprawniony do wnoszenia roszczeń przeciwko puzzle & play do właściwego sądu w swoim miejscu zamieszkania.

(3) W przypadku, gdy klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publiczno - prawny majątek osobny, właściwość terytorialną sądu ma wówczas sąd kompetentny dla siedziby naszej firmy. Jeśli klient nie podlega żadnej ogólnej właściwości terytorialnej sądu w Polsce ani w żadnym innym państwie członkowskim EU, wtedy wyłączną właściwością terytorialną sądu dla wszystkich sporów wynikających z umowy jest siedziba naszej firmy: 92637 Weiden, Niemcy.


Tutaj można pobrać i wydrukować nasze Ogólne Warunki Umowy w formacie PDF